ارزیابی شکلی و محتوایی

شیوه اطلاع‌رسانی درباره نشست

نحوه اجرای مراسم افتتاحیه

ترتیب و توالی برنامه‌ها

کیفیت و کمیت مقالات یا سخنرانی‌های ارائه شده

مفید و کاربردی بودن موضوع

مکان و سایر تسهیلات مربوط به امور اجرایی همایش

میزان تاثیر همایش در بینش شرکت کنندگان نسبت به موضوع

تناسب محصولات و دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه با موضوع

کمیت و کیفیت محصولات و دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه با موضوع همایش

وضعیت عمومی محل برگزاری نمایشگاه