شیوه اطلاع رسانی در رابطه با برگزاری نشست

نحوه اجرای نشست

ترتیب و توالی برنامه های نشست

مفید و کاربردی بودن موضوع نشست

مکان و سایر تسهیلات مربوط به امور اجرایی نشست

میزان تاثیر نشست در بینش شرکت کنندگان نسبت به موضوع

میزان تسلط ارائه دهندگان نسبت به موضوع نشست تخصصی

کیفیت مباحث مطرح شده توسط ارائه دهندگان

کیفیت اجرای نشست تخصصی به صورت مجازی (وبیناری)